Obama is a Nazi
 

Code by Anonymann (16/Aug/2009)


click to enlarge


* Bible Code found into Torah (from Shmot/Exodus 40:21 to Vayikra/Leviticus 2:10) [615 letter-long code]


rawtext   א

01. אובמהנאצי  02. אישתווחזהישנמלא  03. תוהונימזללו  04. שבבחזהעדתו  05. חויבלארור  06. והיומחשב  07. ווולתוכאבה  08. הנעשתר  09. קטלמווואמכולסמותולאילשעריצה  10. אתתבלמהמר  11. כפברק  12. הנשואה  13. תחלתורעההיא  14. אשלרעכתההבומחנמיענר  15. אחהארצרש  16. בוהבנחלמבאדת  17. דמחוזה  18. מרייומחזה  19. תאוהלאאלוה  20. הזרשרדנתנברהנהחיהאדמ  21. הואראש  22. בקמכפחלו  23. לבניאלובאמלהרקחשמקורופיארהבבריהו  24. תרסובמרקעמהמ  25. ישעהרהבלבוא  26. שטנאחרהב  27. חנההצרשדרבועה  28. תובנקיושממאנעמתבסבל  29. תלבומרד  30. מולידלקתו  31. לנמרמר  32. נמרלוראומנע  33. רעתהמרד  34. הבנייהסכהבא  35. לידמיאבניהתחוסו  36. ברקהדשדבמקמ  37. ישובאלהתווהרוהוזה  38. אויביהמארימ  39. בניבבל  40. הננמרעת  41. להמנקממיררמהסכהלענה  42. הולמכנלההילל  43. לתויד  44. פיחיה  45. רצחרבאלילביתמ  46. היהלסמנשיאחתמובניכ  47. נביאמניחהמימעניו  48. אמצנחשתוחיה  49. אשנורצלמשיבהבעלנרהמומ  50. פהמלחמהלנאלביד  51. באאיממזונה  52. הרהאלילדתות  53. תוהחיהודהרנבעב
Translation:

01. "Obama is a Nazi" [אובמה נאצי] skip: 15

02. "A man has watched his mark, was fully asleep" [איש תוו חזה, ישן מלא] skip: -15

03. "The mark of the luck capitals/funds for him" [תו הוני מזל לו] skip: 15

04. "The witness of a mark has watched a chip" [שבב חזה עד תו] skip: -2

05. "It was debited for the damned thing" [חויב לארור] skip: 29

06. "And they became a computer" [והיו מחשב] skip: -4

07. "6 6 6 for the mark of her pain" [וו"ו לתו כאבה] skip: 15

08. "Yea, Ishtar (Ashtar)" [הן, עשתר] skip: 44

09. "6 6 6 slew them, the mother of all drug (or narcotic) and mark is to a chief (ayil) who is her tyrant" [קטלם וו"ו, אם כול סם ותו לאיל שעריצה] skip: -46

NOTE: Ayil [איל] can be translated like ram, albeit this term also refers to someone who has power (or strength) like a chief, head, lord; or an influent person, magnate, tycoon, mogul and so on (also, see Strong H352)

10. "You are a gambler's world" [את תבל מהמר] skip: -45

NOTE: 'You' like a feminine pronoun [את]

11. "The [hand] palm of Barack" [כף ברק] skip: -75

12. "Yea, a holocaust" [הן, שואה] skip: 46

13. "She shall start a mark, she is evil" [תחל תו, רעה היא] skip: -15

REMARKS: 'She', possibly related to a feminine Hebrew noun such as beast, Ishtar, etc.

14. "Fire is to the evil of her cult. Give from grace! Who is Aner?" [אש לרע כתה. הבו מחן, מי ענר] skip: 16

NOTE: 'Give' like a plural imperative [הבו]  |  Strong H6063: Aner = "boy" [ענר], one of the Amorite chiefs who aided Abraham in the pursuit of the 4 invading kings

15. "Brother of the earth is poor" [אח הארץ רש] skip: 5

16. "The Son is with him, he dreamed of the forthcoming one of a religion!" [בו הבן, חלם בא דת] skip: -15

17. "The blood of a prophet" [דם חוזה] skip: 90

18. "The rebellion of a day, he has watched" [מרי יום, חזה] skip: -30

19. "Eloah is not lust" [תאוה לא אלוה] skip: 6

20. "The foreigner survived, gave a grain. Yea, the beast is a man (or human being)" [הזר שרד, נתן בר. הן, החיה אדם] skip: -30

REMARKS: Bar [בר] is an agglutinative word with dissimilar meanings such as 'grain' or 'son'. However, this word is possibly related to the mark, which would have a grain shape!

21. "He is a head" [הוא ראש] skip: 15

22. "They became ill by foe of [hand] palm" [בקם כף חלו] skip: -75

23. "For the sons of his G-d, he has come. The Son of Yahu has mixed a matter (or word) which is the origin and the mouth of USA" [לבני אלו, בא. מלה רקח שמקור ופי ארה"ב בר-יהו] skip: -12

24. "666 with them is the background of what they are" [תרס"ו בם רקע מהם] skip: -2

* 666 [תרס"ו]: Hebrew (Maccabee) number for six hundred sixty-six

25. "Rahab shall regard it to come" [ישעה רהב לבוא] skip: -75

26. "Satan is the brother of Rahab" [שטן אח רהב] skip: -24

Satan, Eyov/Job 1:6-7, according to The Jewish Publication Society [JPS]:

  Now it fell upon a day, that the sons of G-d came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them.
  And the LORD said unto Satan: 'Whence comest thou?' Then Satan answered the LORD, and said: 'From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.'

27. "Her grace, the enemy is the dispatch (communique) of a bubble" [חנה, הצר שדר בועה] skip: -60

REMARKS: Possibly related to an economic bubble [בועה כלכלית]

28. "The mark of his banks is there, he has refused, he has confronted with the tribulation/affliction" [תו בנקיו שם, מאן, עמת בסבל] skip: 3

29. "Ye shall inflame a rebellion" [תלבו מרד] skip: -90

30. "Its inflammation/sore is against me" [מולי דלקתו] skip: 16

REMARKS: Possibly related to the chip/mark

31. "For a bitter leopard" [לנמר מר] skip: 15

32. "A leopard is for him, they saw, he has withheld" [נמר לו, ראו, מנע] skip: -14

33. "Disservice of the rebellion" [רעת המרד] skip: -16

34. "The masonry, a crowd that comes" [הבנייה, סך הבא] skip: -47

35. "Beside who is the Rock of Yah? Ye should have compassion" [ליד מי אבן יה : תחוסו] skip: 15

36. "Barack is the repercussion of a demon with them, a foe" [ברק הד שד בם, קם] skip: 14

37. "The god of the mark shall return, and his mountain of visionary" [ישוב אל התו, והרו הוזה] skip: -30

38. "Their enemies are Aryans" or "Their enemies are lions" [אויביהם ארים] skip: -2

39. "Babylonians" or "Sons of Babylon" [בני בבל] skip: -30

40. "Yea, the leopard of a time/season" [הן, נמר עת] skip: 75

41. "Vindictiveness is for them, the crowd embitters them, [it is] the wormwood" [להם נקם, מיררם הסך, הלענה] skip: -14

42. "Appropriate, yes! Helel is for her" [הולם, כן, לה הילל] skip: 30

Strong H1966: Helel 'Heylel' [הילל] = Lucifer, morning star  |  Isaiah 14:12 [Yeshayahu 14:12]

43. "For the mark of a hand" [לתו יד] skip: 15

44. "The mouth of a beast" [פי חיה] skip: -11

45. "Great murder of their house's idol" [רצח רב אליל ביתם] skip: -74

46. "Has been for the drug (or narcotic) of a president, your sons underwrote" [היה לסם נשיא, חתמו בניך] skip: -45

47. "The prophet who places the water is modest" [נביא מניח המים עניו] skip: 30

48. "The strength of a serpent is the mark of a beast" [אמץ נחש תו חיה] skip: -30

49. "Fiery fire! The image/icon of a return is Baal, the lamp of the malformation" [אש נור, צלם שיבה בעל, נר המום] skip: -3

50. "Here is a war, a god lodged in the hand!" [פה מלחמה, לן אל ביד] skip: -27

51. "Imam of a harlot has come" [בא אימם זונה] skip: -60

52. "Her mountain is the religions idol" [הרה אליל דתות] skip: -45

53. "The mark of the beast. And it rushed, it flowed" [תו החיה. ודהר, נבע] skip: 76
_______

 • Jewish Publication Society OT [JPS]. (c) 1995-98, California, Larry Nelson. Noncommercial duplication of the JPS text by users is permitted. Any commercial use of the JPS text requires a license. • Related and previous codes:
 • Wikipedia articles:
 • Polemic articles:
 • The Obama Deception (documentary film):

 •  

   

   

   

  Bible Codes