A site which is Romulus for me, aliens and that one who is not.
 

Code cluster found by Anonymann


* Bible Code found in 2 Chronicles (Divrey Hayamim B) - click to enlarge image


rawtext   א

1. אתראשרלירומולוסזרימוהלהשאינ  2. רוסיהשנויממ  3. צלמכימהעדובדלנ  4. ערסואלווושחורבכמשבר  5. מנמחרתמדיאמרובואו  6. בבושאות  7. עולמרווו  8. לבהחיותכאלבא  9. כאלללילזעאירנלי  10. שיאלירשע  11. דובווו  12. דתורוש  13. אמרלשושהאהמינתניכו  14. יבאואתדת  15. מינשומהאלבאבמהקודמהמויבאנבהלאמתמ  16. אובדנומימלביבמ  17. מרודיהיהשלריששונאאלי  18. יזמאליליבמה  19. ימתרישרצח  20. דתאשיושמשרשחורנוליכ  21. נעלמיארזמנ  22. דמאחתומכ  23. עלהחיהישלבמ  24. מאלכימההכלוא  25. וו"וחותמוהררעבלע  26. מומתנהמתחילויתנויכ  27. משלהלוכוכבווו  28. ימומראהבדריככווו  29. צלזחוחתורעליווו  30. באהכתסבלמארוע  31. ידיכוכללימרשטנ  32. החיהרומני  33. בהמתמשלדת  34. האמדייתמכרומני  35. כתהלמולמונכל  36. יכהאשרתהוממרקמאתו  37. יתאלמלהתעשרלפצעובא  38. הרבנקיבחרו  39. צומאתהזממבונימ  40. כעמיתועזתובבל  41. בשערבמתממתונמר  42. דעכודתעמו  43. הרחופונוהעשתר  44. שביכעצבהשמזונה  45. אלילמריר  46. תאותעדבעליותחלאל  47. אמראשיהשילבו  48. מריבתובהודהקשהבמרוהמלבמוממ  49. זונתוהללהביהבמהמתו  50. מכתמותהוריתה  51. כספתעו  52. שבבחיהישכרמ  53. דלקתולמריכקמו  54. מהלאייגלתושבביהבה  55. קממוחעולזונה  56. שדרוסיעלהמ  57. באורולתנמלוכה  58. ריבמרומני  59. צודורראושרקרבבו  60. רוסיההרדמ  61. יתמוזונהחללה  62. השמררצחמדתותווו  63. כתלהלמובהונביאיהמ  64. ואששרוממינולומרתהיארהבנהיכתרלו  65. איאלהתרערהבלה  66. הוישלעולמאישיעבייבנואשחור  67. אוררעיהיהמינרוע  68. שלומיריב  69. בעולאימה  70. רעכימהשרר  71. נעטהמעשהאל  72. אלאייהודימושהבכי  73. עתמראוגרזרימ  74. ניעמיההבמהזיופ  75. המאלילוזר  76. הדהתוגותייבונהעולהמלל  77. שבוכעמרשע  78. מנהטנלרז  79. השההרעידמ  80. חותמיווולואזתבלו  81. כתליירדהמכפידווושימ  82. ליבלבושוציארהב  83. סבלהמהמרד  84. החובזממוחמדואיירווובהמשוד  85. בבלתלמידינואמ  86. עלונביאיבמתולכהנ  87. הסהמותלרעפסל  88. מריווושמהזונהיאיריוצב  89. מוחהלושעתיותוהמרי  90. אירנרושרעדו  91. יכמגוובוש  92. ארהבכתאיאב  93. מלחמההמלה  94. הסרעעבהועשתר  95. הכרברוכפתודוחה  96. תוארהבשתה  97. הארבההמתהוד  98. תוווועלי  99. שבבהתוארי  100. אותתוכבתנאובראולהמ  101. יסוומרחוקתותנתמתו  102. תוגידולו  103. בהוהקשהבנקאייוישדל  104. אובמהדעחיה  105. ארורתוו  106. לאשמקשבתוהשואהשלומ  107. דיגוונקוככלילבמומיו  108. הספיחיהאש  109. מימנמוסלמיוהימנו  110. הרובאובמה  111. שללרעואייר  112. וו"ועליתולו  113. גוונהקויעניש  114. אתדעמתארורשבב  115. וו"ואלחננשיאתו  116. צלמהכלל  117. פהתושבב  118. פהחיתמכנ  119. במלינהבואתולודובוראשה  120. אלשמחשבויחקו  121. אובמהווו  122. שרדביאהלילאובמהברובואש  123. שדוסתרו  124. אלבואדתאכקרבלהולומתנריבמשלמ  125. יהיתומרירוחעיוררעולמדונ  126. פיתישיתוארורבא  127. אתזונתהלמתוימ  128. פיחיתהתיש  129. בהתובבל  130. יהילתובהמה  131. יאהבולחייהלממלתיישובלאאשחד  132. ותעמאיירהמדלות  133. מרירותשד  134. צימרקושרבאיעצ  135. בדברצוימרהב  136. לרשולמרעהרווחה  137. ברישתובהמה  138. אבנלעוולפלאיתנמ  139. נשושמדאמרויאמרהיקללוהמ  140. כאבבראבהלאעוונדמהופיהתנ  141. אמתבמההבוכטלודבתעזאזל  142. ארירעמלאכ  143. זההיהקממשיחימרבא  144. שימריהמוכנמשברמלאו  145. בררהבאתנינ  146. במומשוהממשללכללהטהמלל  147. אחכהמכלהתנינרמימרה  148. עולאשמלאכ  149. הנפהיינשפעתבימהפגמבדייתהה  150. הנכוכביצער  151. כשרבלתלכצללימתנ  152. הראובקודהיללדמהמאהב  153. יכמרבהולקצוהלמבבלראו  154. יקנונאציעת  155. אובמההמתימההגנאי  156. המבואלכתבההוד  157. בוווצויפיאובמהאייה  158. לאארימזראלתולשד  159. כתאובמהאלה  160. לאבייתנתוהידבווומתכמ  161. רעתבהמה  162. יהושילהוחמאני  163. ולשיאבתודמנביא  164. עמלהפרעהמתוהולכנחש  165. שיכאובהמממשלרמ  166. ממונהתוחייכתהמייד  167. בהמהכיליאמיכרעממת  168. עבמשניימר  169. אמתיאלוהבאייר  170. אותואימהחיה  171. הנפילמהוד  172. ימימארבה  173. התוהדמלמגע  174. וו"ומאויבתהלו  175. מהדימיבצערב  176. חלליתולונדיב  177. בצותנרהב  178. עקרבבלמהמ  179. בושנציעברמשב  180. קללהצלהעמרבידיושייאונייה  181. במתשינוי  182. עימותונועלב  183. באהנחש  184. הנחלמליחוזהנבא  185. תרמיתמעתמיהבמינע  186. מכהכאריארהבימות  187. ענקירושהמ  188. היורובעמלאח  189. אחהתנשטרורפלאי  190. אוימותואייר  191. דמאשילנה  192. ביומיהוהובורא  193. הונרושזוכאבהשה  194. הכתתוורע  195. יאבהשחלבלבדהבימדמואשעשכ  196. זמנומאהיהוהארהלו  197. בלשבבמריבואשרטלהאלובמהליבואמבעירו  198. אוישמישירמאיהמבאו  199. באממלהבנלדנלמרי  200. קמלבושווו  201. עקלאשמתושבב  202. מוחכלמרתמהלילרמאיהנתותו  203. הלענהלצוכתבלהות  204. להוניאייר  205. יהירהבהרבלארהבולנווד  206. רבבנהנמ  207. כילנהמבבבל  208. מרטירוריכאימ  209. הבעלתרסותו  210. אליליווו  211. בוזהבדאי  212. כנשלממשלצל  213. חוויבראונהנעכתלמת  214. החיהאלמת  215. אגובמווירוסההואדלטבתבמבאקמשבור  216. רענמרבא  217. נלאההשלהובאתמ  218. בבלרע  219. עתאלמסתיויה  220. אשרישמימ  221. משאפורצאלתו  222. לרבהשהמכוחבבלשלפייבלאמ  223. קמצריממשברתמהבכיה  224. רואהיהובמפלידדמי  225. לשמרארבהוירב  226. רכאלאורההנהצבאענו  227. בעראלוומפיעמלמוחגמרדמבנתנו  228. עוורתנינמהר  229. רהבמדוהאילב  230. הלמכללימ  231. הפושטימליי  232. אדנאומאוליבושלהרכבה  233. מבוככחרמכספהורו  234. בתושודאכנ  235. תהומניעמומיו  236. לשללהתנינאל  237. רמאישרלקמ  238. בבלרעה  239. הדאלמשאתחלמגיותוארור  240. אישעדורעלאליל  241. תבלמרבנדרתולענה  242. תומריורהבכתר  243. בנקיהרועיווו  244. מריבשבביבא  245. הריבתושודה  246. קודתונאומו  247. עבדיצוומבוכיתרלו  248. ליומיהווהתוה  249. צויבליווו  250. הואשדלתורמאי  251. בהיתמאובמה  252. בהמתשמועההוממ  253. רודנביומאחתצרמ  254. המליוממאומרהילל  255. מיבונהבנקיוניר  256. מההמלשההילרי  257. וו"וכמוה  258. כסיללכלהודיתהמוחומלכ  259. למכשפשריונושה  260. הבההאשמהבמ  261. מילתהליווועוגנכלאשאריהלתנאיהרהב  262. רערמאיאשמרי  263. לעזימלאכוהרושקצ  264. תויהיההלמו  265. שומראלנהיהחותמשחל  266. אביבלרפאימ  267. המרהמחללית  268. מכהשטנתתו  269. דבריהבווהאלויהו  270. נגהיהולמלתווקודש  271. לאיהומלאכחלמגמרהוהוריכתלחנרבהתומות  272. ממונותומותה  273. נציחיתדברמרשיונבונ  274. בושכווו  275. וו"וכרהב  276. המהדיבוער  277. חיתנדיבהחלה  278. ילכודתהולווו  279. נציווו  280. דתלווו  281. איירהתו  282. התובשדרודה  283. תרמולקושר  284. מטוכתעמעלעמנו  285. והחיילבבעיהלחיות  286. הידדשבבחיה  287. ארורארהב  288. לתויאייר  289. אשממיתוניומשכבכמ  290. ליריבמקודיה  291. החיהמהמתצלאלהמתונ  292. עתדולאייר  293. הונאתמבועההיא  294. כשלבמהששהאיירבריבולחמותוכבשהשבכשלמ  295. פהתולשדנדע  296. אהובמבזדלפירצחמרוהדריהועלו  297. לפלאותתויה  298. הכהלוחמיהששלושלחמתמנחוקעדיצהר  299. הושמעומכוכבזעמ  300. מריבבל 

2 Chronicles 20:29 [Divrey hayamim B 20:29] .301ב
Translation:

1. "A site which is Romulus for me, aliens/strangers and that one who is not" [אתר אשר לי רומולוס זרים והלה שאין] skip: 231

2. a. "Russia, they altered their sea" [רוסיה שנו ימם] skip: 693

2. b. "Russian of the transition" [רוסי השנוי] skip: 693

3. "Shadow from the Pleiades, a witness and a separatist" [צל מכימה עד ובדלן] skip: 464

The Pleiades & Orion, according to The Jewish Publication Society [JPS]:

  "Ye who turn judgment to wormwood, and cast righteousness to the ground; Him that maketh the Pleiades and Orion, and bringeth on the shadow of death in the morning, and darkeneth the day into night; that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth; the LORD is His name" (Amos 5:7-8)
  "Who maketh the Bear, Orion, and the Pleiades, and the chambers of the south" (Eyov/Job 9:9)
  "Canst thou bind the chains of the Pleiades, or loose the bands of Orion?" (Eyov/Job 38:31)

4. "Cradle and god of the blackness 6 6 6, a crisis is in you" [ערס ואל וו"ו שחור בך משבר] skip: 229

5. "From the morrow, Amero measures of his arrival" [מן מחרת מדי אמרו בואו] skip: -465

6. "In Bush a sign/portent" [בבוש אות] skip: 231

7. "Bitter iniquity of 6 6 6" [עול מר וו"ו] skip: -3

Strong H5766: injustice, unrighteousness, wrong [עול]

8. "Heart of the beasts as a god came" [לב החיות כאל בא] skip: -9

9. "He moved as god at night, Iran is mine" [כאל לליל זע אירן לי] skip: -4

10. "Gift of malevolence gods" [שי אלי רשע] skip: -233

  "They sacrificed unto demons, no-gods, gods that they knew not, new gods that came up of late, which your fathers dreaded not" (Devarim/Deuteronomy 32:17, according to The Jewish Publication Society [JPS])

11. "Bear - 6 6 6" [דוב - וו"ו] skip: -232

12. "His religion is a poison" [דתו רוש] skip: 232

13. "He said, to rejoice: Behold! the race is a jackal, they shall smite" [אמר לשוש הא המין תן יכו] skip: -4

Strong H1887: behold!, lo! [הא]
Strong H8565: dragon [תן]. Also: jackal [תן]

14. "They shall come with a religion" [יבאו את דת] skip: 233

15. "Assessment race/species, a forthcoming god with them, the code of what they are. And he shall come frightened, their verity" [מין שומה אל בא בם הקוד מהם ויבא נבהל אמתם] skip: -460

16. "Destruction/perdition and waters of my heart are in them" [אובדן ומים לבי בם] skip: -464

17. "My restlessness, he was belonging to poverty of one who hated [unto] me" or "My restlessness, he was belonging to a principal, a hater for me" [מרודי היה של ריש שונא אלי] skip: 231

Strong H4788: restlessness, straying, wanderer, refugee [מרוד]
Strong H7389: poverty [ריש]. Also: principal (Aramaic) [ריש]

18. "Promoter of the idols of a stage" [יזם אלילי במה] skip: -462

19. "A murder's head shall die" [ימת ריש רצח] skip: -9

20. "Religion of his burnt offerings, we shall cause the name of a black minister to go" [דת אשיו שם שר שחור נוליך] skip: -232

Strong H801: burnt-offering, offering made by fire, fire offering [אשה]

21. "A hidden thing shall light up [appointed] time" [נעלם יאר זמן] skip: 230

Strong H2165: a set time, appointed time, time [זמן]

22. "The blood of a supportive brother" [דם אח תומך] skip: 463

23. "He shall integrate them against the beast" [על-החיה ישלבם] skip: -234

24. "By the G-d of the Pleiades, the imprisonment" [מאל כימה הכלוא] skip: -7

Strong H3628: imprisonment [כלוא]

Eyov/Job 9:9-13, according to The Jewish Publication Society [JPS]:

  Who maketh the Bear, Orion, and the Pleiades, and the chambers of the south.
  Who doeth great things past finding out; yea, marvellous things without number.
  Lo, He goeth by me, and I see Him not. He passeth on also, but I perceive Him not.
  Behold, He snatcheth away, who can hinder Him? Who will say unto Him: ¿What doest Thou?
  G-d will not withdraw His anger; the helpers of Rahab did stoop under Him.

25. "6 6 6 of signet and evil mountain, he swallowed [it] up" [וו"ו חותם והר רע בלע] skip: -463

26. "Malformation of a jackal, the dead one is alive, his leviathan, he shall smite" [מום תן המת חי לויתנו יך] skip: -461

Strong H3882: leviathan, sea monster, dragon; perhaps the extinct dinosaur [לויתן]
Strong H8565: dragon [תן]. Also: jackal [תן]

27. "Her parable/allegory is for him the star of 6 6 6" [משלה לו כוכב וו"ו] skip: -1160

28. "His days are a revelation, he has smitten in generation as 6 6 6" [ימו מראה בדר יך כוו"ו] skip: 232

Strong H1859 [Aramaic]: generation [דר]

29. "The arrogant shadow of the poisonous mark of 6 6 6" [צל זחוח תו רעלי וו"ו] skip: -926

30. "Affliction/tribulation cult came from incident/happening" [באה כת סבל מארוע] skip: -4

31. "Your hands and regulations of the bitter of Satan" [ידיך וכללי מר שטן] skip: 6

32. "The beast is Romney" [החיה רומני] skip: 465

33. "The beast of a religion's parable/allegory" [בהמת משל דת] skip: 231

34. "Is it enough? Romney shall support/hold..." [האם די יתמך רומני] skip: -465

35. "Cult of his shock for them, he conspired" or "A cult, they have hammered themselves, he conspired (or acted fraudulently)" [כת הלמו למו נכל] skip: 460

INTERSECTION [34 & 35]: "Is it enough? Romney shall support/hold cult of his shock for them, he conspired (or acted fraudulently)"

36. "He shall smite what a bitter abyss is, a foe with him" or "He shall smite [it], since the bitter abyss of a foe is with him" [יכה אשר תהום מר קם אתו] skip: 228

37. "He shall become silent to be wealthy; for his wound, he came" [יתאלם להתעשר לפצעו בא] skip: 927

38. "The mountain of a bank, they shall choose" [הר בנק יבחרו] skip: -1169

39. "He commanded them, you are the evil plan of masons" [צום אתה זמם בונים] skip: 8

NOTE: 'You' like a masculine pronoun [אתה]
Strong H2162: wicked device, evil plan [זמם]. Also: plot, device, intrigue [זמם]

40. "Like the nations of a fierce/splitting mark, the mark of Babylon" [כעמי תו עז תו בבל] skip: 5

REMARKS: This sentence is coded into 2nd Chronicles 26:21 [Divrey hayamim B 26:21], this verse could be indicating that the mark of Babylon is going to cause a sore similar to the leper; moreover, this mark would be her chip in agreement with other sentences and context

41. "A bitter recession at the gateway of their stage" [בשער במתם מתון מר] skip: 232

Also: gateway [שער] = gate, goal

42. "They were extinguished/quenched, a religion with him" [דעכו דת עמו] skip: -232

REMARKS: Possibly related to Satan [שטן]

43. "The mountain of a shore and the habitation of Ishtar (Ashtar)" [הר חוף ונוה עשתר] skip: -462

* Ishtar [עשתר] is well known as goddess of liberty, love, fertility, sexuality, war and so on; as well as "queen of heaven" and "mother of the harlots"

Baal & Ishtar (Ashtar), according to The Jewish Publication Society [JPS]:

  "And Samuel spoke unto all the house of Israel, saying: 'If ye do return unto the LORD with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtaroth from among you, and direct your hearts unto the LORD, and serve Him only; and He will deliver you out of the hand of the Philistines.' Then the children of Israel did put away the Baalim and the Ashtaroth, and served the LORD only" (Shmuel A/1st Samuel 7:4)
  "And they cried unto the LORD, and said: We have sinned, because we have forsaken the LORD, and have served the Baalim and the Ashtaroth; but now deliver us out of the hand of our enemies, and we will serve Thee" (Shmuel A/1st Samuel 12:10)
Strong H6252: Ashtaroth (plural) [עשתרות], false goddesses in the Canaanite religion, usually related to fertility cult. Strong H6253: Astoreth [עשתרת], the principal female deity of the Phoenicians worshipped in war and fertility; also, 'Ishtar' of Assyria and 'Astarte' by the Greeks and Romans

44. "Your captivity is her unhappiness, the name of a harlot" [שביך עצבה שם זונה] skip: 5

45. "A bitter idol" [אליל מריר] skip: -232

46. "Began lust of the witness of his possessors/lords (Baalim), a god" [תאות עד בעליו תחל אל] skip: -232

Strong H1168: Baal [בעל], supreme male divinity of the Phoenicians or Canaanites. Also: possessor, owner, husband, lord (foreign gods) [בעל]

47. "The mother of her heads is the gift of his heart" [אם ראשיה שי לבו] skip: 229

REMARKS: Possibly related to the heads of the beast, a feminine noun; on the other hand, this 'mother' could be Ishtar, and this 'gift' from Satan

48. "A rebellion is in the mark, in the hard magnificence, in the bitterness. And they are the heart of their malformation" [מרי בתו בהוד הקשה במר והם לב מומם] skip: -227

49. "His harlot, he praised her. In their burden they were put to death" [זונתו הללה ביהבם המתו] skip: 460

Strong H3053: burden, lot (that which is given) [יהב]

50. "Death stroke of her instruction/teaching" [מכת מות הוריתה] skip: -236

REMARKS: Possibly related to feminine nouns into previous sentences such as cult [כת] and Ishtar [עשתר], maybe this is the teaching of a cult, which is of the beast, a feminine noun, too

51. "A money/currency, they went astray" [כסף תעו] skip: -4

52. "The chip of a beast shall intoxicate them" [שבב חיה ישכרם] skip: 458

53. "Its inflammation/sore for your rebellion, they rose up" [דלקתו למריך קמו] skip: -239

54. "What won't the mark of her chips be revealed/disclosed in her?" [מה לא ייגל תו שבביה בה] skip: 224

55. "A foe is the injustice mind of a harlot" [קם מוח עול זונה] skip: 4

REMARKS: Possibly related to Ishtar [עשתר]

56. "Russian demon upon them" [שד רוסי עלהם] skip: 230

57. "In his light for the jackal of a kingdom" [באורו לתן מלוכה] skip: -465

58. "Their quarrel is Romney" [ריבם רומני] skip: -466

59. "They saw fiat of a generation, minister of a battle is in him/it" [צו דור ראו שר קרב בו] skip: 7

60. "Russia is a blood mountain" [רוסיה הר דם] skip: -2

61. "They shall be consumed, a fallen harlot" [יתמו זונה חללה] skip: -462

Strong H8552: to be consumed, be destroyed; to be finished, be completed [תמם]

62. "Beware, the religions of 6 6 6 are their murder" [השמר רצחם דתות וו"ו] skip: 5

Strong H8104: to keep, guard, observe, give heed; to be on one's guard, take heed, take care, beware [שמר]

63. "Cult for a shock, and their prophets were bewildered" [כת להלם ובהו נביאיהם] skip: 232

Also: "... and her prophets were bewildered" [ובהו נביאיה]; that is, 'her' instead of 'their', removing 'Mem' [מם]

64. "And a fire which greatness of his species/race is, bitter is to him. She shall be USA, the lament of a crown is to him" [ואש שרום מינו לו מר תהי ארה"ב נהי כתר לו] skip: 233

REMARKS: 'She', possibly related to the harlot; in accordance with several intersections such as (a) 49 & 64, and (b) 55, 64 & 65

65. "No curse/execration; she shall do evil, Rahab for her" [אי אלה תרע רהב לה] skip: -231

Rahab, according to The Jewish Publication Society [JPS]:

  "G-d will not withdraw His anger; the helpers of Rahab did stoop under Him" (Eyov/Job 9:13)
  "He stirreth up the sea with His power, and by His understanding He smiteth through Rahab" (Eyov/Job 26:12)
  "Thou didst crush Rahab, as one that is slain; Thou didst scatter Thine enemies with the arm of Thy strength" (Tehilim/Psalms 89:10)
  "Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the days of old, the generations of ancient times. Art thou not it that hewed Rahab in pieces, that pierced the dragon?" (Yeshayahu/Isaiah 51:9)
  * Similar translations can be found in public domain versions like these: American Standard Version Bible [ASV] & The World English Bible [WEB]

REMARKS: Possibly related to USA; in accordance with further sentences such as "Rahab shall be the multitude for USA...", as well as several previous sentences

66. "Woe! Of a world; the men of my clouds shall be built. The fire of a hole" [הוי של עולם אישי עבי יבנו אש חור] skip: 232

67. "The wickedness species/race shall be an evil light" [אור רע יהיה מין רוע] skip: -231

68. "Peace of an adversary" [שלום יריב] skip: -3

  "And no wonder; for even the Adversary doth transform himself into a messenger of light" (2 Corinthians 11:14, according to Young's Literal Translation 1898 [YLT])

69. "In the injustice of a horror/dreadfulness" [בעול אימה] skip: 232

70. "Evil of the Pleiades ruled" [רע כימה שרר] skip: -235

71. "We shall cover ourselves with the Work of G-d" [נעטה מעשה אל] skip: -7

Also: "the Deed of G-d" [מעש האל]

72. "The deity of the Jews island and the lamb of lamentation" [אל אי יהודים ושה בכי] skip: -231

73. "Bitter season/time of acquisitive, aliens/strangers" [עת מר אוגר זרים] skip: -2

74. "Yah is their motion/stir, the stage is a fake/forgery" [ניעם יה הבמה זיוף] skip: 3

75. "They are idol and alien/strange" [הם אליל וזר] skip: 230

  "Take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them;" (Devarim/Deuteronomy 11:16, according to The Jewish Publication Society [JPS])

76. "Reverberation of the Yah woes, a Mason of injustice has said" [הד התוגות יי בונה עולה מלל] skip: -693

77. "They captured you with malevolence" [שבוך עם רשע] skip: -233

78. "Manhattan for the secret/mystery" [מנהטן לרז] skip: -452

79. "The evil lamb is their hand/power" [השה הרע ידם] skip: 4

Strong H3027: hand; strength, power (fig.) [יד]

80. "Signets of 6 6 6 are to him/it; then ye shall finish" [חותמי וו"ו לו אז תבלו] skip: 6

81. "A cult is for me; he shall tyrannize with the hand palm, he has put 6 6 6" [כת לי ירדה מכף-יד וו"ו שים] skip: 463

82. "For me is not Bush and U.S. Navy" [לי בל בוש וצי ארה"ב] skip: 2

83. "Tribulation, they are the rebellion" [סבל הם המרד] skip: -2

84. "The debt, they shall plot, they shall covet, Iyyar of 6 6 6, a robbery is in them" [החוב זממו חמדו אייר וו"ו בהם שוד] skip: 695

* Iyyar is a month of the Jewish calendar corresponding to April/May

85. "The Babylon of an orator's disciples" [בבל תלמידי נואם] skip: -694

86. "The prophets of his stage ascended for you, yes" [עלו נביאי במתו לך הן] skip: 11

87. "Hush! The death is for evil of a statue" [הס המות לרע פסל] skip: 459

88. "The rebellion of 6 6 6, the name of the harlot, he shall illuminate, he shall be placed" [מרי וו"ו שם הזונה יאיר יוצב] skip: 696

89. "Her mind is for him/it, my hour and the mark of the rebellion" [מוחה לו שעתי ותו המרי] skip: 2

90. "Iran is the poison of his shudder" [אירן רוש רעדו] skip: -236

91. "G. W. Bush shall smite them" [יכם ג"וו בוש] skip: 692

92. "USA, a fatherless cult" [ארה"ב כת אי-אב] skip: -4

93. "War is the word" [מלחמה המלה] skip: 229

94. "Hush! Thick badness and Ishtar (Ashtar)" [הס רע עבה ועשתר] skip: 230

95. "Recognize a grain and the [hand] palm of a repugnant mark!" [הכר בר וכף תו דוחה] skip: 1167

REMARKS: Possibly related to the next sentence, being a mark for the palm and of grain shape!

96. "The mark of USA, he drank" [תו ארהב שתה] skip: 7

97. "The lifeless locust is magnificence" [הארבה המת הוד] skip: -464

98. "The mark of 6 6 6 against me" [תו וו"ו עלי] skip: -6

99. "Her chip is the mark of a lion" or "Her chip is an Aryan mark" [שבבה תו ארי] skip: 462

100. "The sign/portent of your mark is in the necromancy jackal, they looked at themselves" [אות תוך בתן אוב ראו להם] skip: 232

101. "They shall camouflage a bitter thing, the laws/acts of a jackal's mark; ye shall die" [יסוו מר חוק תו תן תמתו] skip: -2

102. "The mark of its tumor/neoplasm" [תו גידולו] skip: 690

103. "They were bewildered, he hardened, he shall coax/persuade his bankers" [בהו הקשה בנקאייו ישדל] skip: 466

104. "Obama is the knowledge of a beast" [אובמה דע חיה] skip: 921

105. "Cursed be his mark" [ארור תוו] skip: -704

106. "For the guilty, attention, the mark of the holocaust is peace!" [לאשם קשב תו השואה שלום] skip: -232

REMARKS: Be careful, to wit, all of those who seduce the people, saying, Peace; and there is no peace. See, Yehezkel/Ezequiel 13:1-23

107. "Enough! The colour of your line is as a night with its malformations" [די גוון קוך כליל במומיו] skip: 222

108. "Hush! The mouth of a beast is fire" [הס פי חיה אש] skip: -702

109. "Who is of a Muslim and of him?" [מי מן מוסלמי והימנו] skip: -8

110. "Most of Obama" [הרוב אובמה] skip: -234

PALINDROME: "Most of Obama" <--[הרוב אובמה]--> "The preamble is her pit" [המבוא בורה]

111. "A loot/spoils is his evil of Iyyar" [שלל רעו אייר] skip: 6

112. "6 6 6 against me, a mark for him" [וו"ו עלי תו לו] skip: 466

113. "Colour of the line, he shall punish" [גוון הקו יעניש] skip: -1629

114. "You are dead knowledge. Cursed be a chip!" [את דע מת ארור שבב] skip: 473

NOTE: 'You' like a feminine pronoun [את]

115. "6 6 6 is for the president grace of a mark" [וו"ו אל חן נשיא תו] skip: -227

Strong H2580: favour, grace, charm; acceptance [חן]

116. "Image/icon of the public" [צלם הכלל] skip: -224

REMARKS: Possibly related to the previous sentence, in accordance with their intersection and shared letter

117. "Here is the chip mark" [פה תו שבב] skip: 473

118. "Here is their beast, yes" [פה חיתם כן] skip: 233

119. "Lodging is in them, the arrival of a mark is for him a bear and her head" [בם לינה בוא תו לו דוב וראשה] skip: 233

REMARKS: Possibly related to a head of the beast, a feminine noun

120. "A god which its computer is, they will emulate" [אל שמחשבו יחקו] skip: 236

121. "Obama - 6 6 6" [אובמה וו"ו] skip: 227

PALINDROME: "Obama - 6 6 6" <--[אובמה וו"ו]--> "The 6 6 6 of the preamble" [וו"ו המבוא]

122. "He survived, an advent, the night of Obama is in his fire majority" [שרד ביאה ליל אובמה ברובו אש] skip: 1167

123. "Demon and his secret" [שד וסתרו] skip: -3

GEMATRIA: "his secret" = סתרו 666 = ס 60 + ת 400 + ר 200 + ו 6

124. "Unto arrival of a religion, but a battle is the bestowal/dispensation of a payer's quarrel for her and for him" [אל בוא דת אך קרב לה ולו מתן ריב משלם] skip: 228

125. "The mark of a rebellion shall be a blind interval, his evil is for the strife" [יהי תו מרי רוח עיור רעו למדון] skip: -464

126. "The mouth of the billy goats of a forthcoming damned mark" [פי תישי תו ארור בא] skip: -1619

127. "You are the shock harlot of marks" [את זונת הלם תוים] skip: 3

128. "The mouth of the billy goat's beast" [פי חית התיש] skip: 697

129. "The mark of Babylon in her" [בה תו בבל] skip: 696

REMARKS: Possibly related to that religion, which would come from the harlot, the beast, or Babylon herself, all of these feminine nouns, too

130. "It shall be for the mark of a beast" [יהי לתו בהמה] skip: -229

REMARKS: Possibly related to "the mark of Babylon"

131. "He shall love him; for the life of a shock, the word of a colonization is not a penetrating/incisive fire" [יאהבו לחיי הלם מלת יישוב לא אש חד] skip: -235

132. "And he went astray from Iyyar, they are poor" [ותע מאייר הם דלות] skip: -231

133. "Bitterness/wormwood of demon" [מרירות שד] skip: -693

134. "The bitter armada/navy of a forthcoming conspirator, he advised" [צי מר קושר בא יעץ] skip: 10

135. "In the word of a fiats, Rahab" [בדבר צוים רהב] skip: 4

Also: Rahab [רהב] = arrogance, haughtiness

136. "For their sloppiness of badness is her gain/profit" [לרשולם רעה רווחה] skip: 230

137. "The mark of a beast is in a head/principal" [בריש תו בהמה] skip: -232

138. "A rock for miraculous injustice/iniquity of their jackal" [אבן לעוול פלאי תנם] skip: 1156

139. "We will rejoice; the measure of my Amero, she said. Let them curse" [נשוש מד אמרוי אמרה יקללו-הם] skip: -232

  "Let them curse, but bless Thou; when they arise, they shall be put to shame, but Thy servant shall rejoice" (Tehilim/Psalms 109:28, according to The Jewish Publication Society [JPS])

140. "The painfulness of father's son: Is it not the sin of a dummy? and the mouth of the jackal?" [כאב בר-אב הלא עוון דמה ופי התן] skip: 1160

  "Yeshua answered and said to them, 'Be careful, no man shall mislead you (pl.), because many shall come in My Name and they shall say, I AM, I AM the Messiah, and they shall mislead many'" (Mattityahu/Matthew 24:4-5, according to a feasible translation based on the Syriac Peshitta Aramaic NT)

141. "Verity of a stage. Grant it as the dew and as the calumny of Azazel" [אמת במה הבו כטל ודבת עזאזל] skip: 917

NOTE: 'Grant' like a plural imperative [הבו]

Azazel, The Book of Enoch 54:3-5 & 55:1, according to translation from Ge'ez by M. Knibb, 1978:

 • And I asked the Angel of Peace, who went with me, saying: "These chain instruments - for whom are they being prepared?"
  And he said to me: "These are being prepared for the hosts of Azazel, so that they may take them, and throw them into the lowest part of hell; and they will cover their jaws with rough stones, as the Lord of Spirits commanded.
  And Michael and Gabriel, Raphael and Phanuel - these will take hold of them on that great day. And throw them, on that day, into the furnace of burning fire, so that the Lord of Spirits may take vengeance on them for their iniquity, in that they became servants of Satan, and led astray those who dwell upon the dry ground.
 • "You powerful kings who dwell upon the dry ground will be obliged to watch my Chosen One sit down on the throne of My Glory, and judge, in the Name of the Lord of Spirits, Azazel and all his associates and all his hosts."

142. "The evil lion of an angel" or "The evil Aryan of an angel" [ארי רע מלאך] skip: -8

143. "This was the foe of my Messiah, he came embittered" [זה היה קם משיחי מר בא] skip: -1160

REMARKS: Possibly related to the previous sentence, in accordance with their intersection and further sentences such as "The slanders of an angel and the poison are end"

144. "The gift of her rebellion is ready, a crisis, they fulfilled" [שי מריה מוכן משבר מלאו] skip: -8

145. "A choice, came a dragon (tannin)" [בררה בא תנין] skip: -12

146. "In the malformation is alike, he distorted a government for the public, he said" [במום שוה ממשל לכלל הטה מלל] skip: -231

147. "A brother as them is all of the dragon (tannin), he shall disobey exalted" [אח כהם כל התנין רם ימרה] skip: 11

148. "Iniquity of an angel's fire" [עול אש מלאך] skip: 9

149. "Yea, here is the luxuriance wine of a stage, a defect for what suffices. He shall be amazed" [הן פה יין שפעת בימה פגם בדי יתהה] skip: 6

150. "Yea, the pain/sorrow stars" [הן כוכבי צער] skip: -464

151. "You shall not go as minister, shadows of a bestowal/dispensation" [כשר בל תלך צללי םתן] skip: 457

152. "Necromancy mountain, the code of Helel is a dummy, paramour" [הר אוב קוד הילל דמה מאהב] skip: 460

Strong H1966: Helel 'Heylel' [הילל] = Lucifer, morning star  |  Isaiah 14:12 [Yeshayahu 14:12]

153. "He shall much smite them, Alas! For end and Babylon shock, they saw" [יכם רב הו לקץ והלם בבל ראו] skip: -233

Strong H7227: adv. much, exceedingly [רב]

154. "They shall be bought, Nazi of season/time" [יקנו נאצי עת] skip: 690

155. "Obama, they are wonder of the obloquy" [אובמה הם תימה הגנאי] skip: -234

156. "The preamble is for the magnificence report" [המבוא לכתבה הוד] skip: 234

NOTE (at the same ELS) [155 & 156]: "They are wonder of the obloquy (reversed), the preamble is for the magnificence report"

157. "By 6 6 6, the edicts/fiats of Obama's mouth. Where is Yah?" [בוו"ו צוי פי אובמה אי יה] skip: -461

158. "I will not lift an alien/stranger, the god of a mark is for the demon" [לא ארים זר אל תו לשד] skip: 935

159. "A cult is Obama, her god" [כת אובמה אלה] skip: 221

160. "It is not with me! He will give the mark of the hand by 6 6 6, your dead thing" [לא בי יתן תו היד בוו"ו מתכם] skip: 469

NOTE: 'Your' like a plural possessive

161. "The disservice of a beast" [רעת בהמה] skip: -233

162. "Yahu is Shiloh and hot 'I Am'" [יהו שילה וחם אני] skip: -695

163. "And for loftiness the blood of a prophet is in the mark" [ולשיא בתו דם נביא] skip: 2

Strong H7863: loftiness (of pride) [שיא]. Also: culmination, climax [שיא]

164. a. "The toil/labour of a disturbance, they died, a serpent is going" [עמל הפרעה מתו הולך נחש] skip: 231

Also: disturbance [הפרעה] = the Pharaoh

164. b. "The toil/labour of the long hair (locks), they were put to death, a serpent is going" [עמל הפרע המתו הולך נחש] skip: 231

Strong H6545: hair, long hair (of head), locks [פרע]
Strong H4191: to die, kill, be put to death [מות]

165. "A sore gift, they are a lofty government" [שי כאוב הם ממשל רם] skip: 230

166. "Mammon of the mark, the life of her cult at once" [ממון התו חיי כתה מייד] skip: -233

167. "A beast, because for me, your terrors are a lifeless thunder" [בהמה כי לי אמיך רעם מת] skip: -232

168. "Second UFO shall be bitter" [עב"ם שני ימר] skip: 231

169. "My truth of Eloah in Iyyar" or "My dread of Eloah in Iyyar" [אמתי אלוה באייר] skip: 7

170. "His sign/portent is dreadful, the beast" [אותו אים החיה] skip: 232

171. "The giant is of magnificence" [הנפיל מהוד] skip: -464

172. "Days, locust" [ימים ארבה] skip: 693

173. "The mark, the blood for a contact/contiguity" [התו הדם למגע] skip: -229

174. "6 6 6 is of the enemy/adversary, ye shall boast" or "6 6 6 is of the enemy/adversary, ye shall shine" [וו"ו מאויב תהלו] skip: -231

175. "Mahdi of a numerous campaign" [מהדי מיבצע רב] skip: 464

176. "His spaceship is generous/benevolent for him" [חלליתו לו נדיב] skip: -465

177. "In fiat of a jackal, Rahab" [בצו תן רהב] skip: -231

178. "Scorpion is not of them" or "Scorpion is not what they are" [עקרב בל מהם] skip: -5

179. a. "Bush is a hawk, he shall go through them, he has returned" [בוש נץ יעברם שב] skip: 232

Also: "he shall go through them" [יעברם] = "he shall pass them"

179. b. "Bush is a Nazi, he went through them, he has returned" [בוש נצי עברם שב] skip: 232

180. "Imprecation is shadow of the folk, my hand is infinite and my gift is a vessel" [קללה צל העם רב ידי ושיי אונייה] skip: 232

181. "The stage of a change" [במת שינוי] skip: -461

182. "His confrontation/conflict, we shall be offended/insulted" [עימותו נועלב] skip: 928

183. "The serpent came" [בא הנחש] skip: 6

184. "Yea, a prophet dreamed of me, he prophesied" [הן חלם לי חוזה נבא] skip: 3

185. "Fraud is of their time, Yah is in them, he moves" [תרמית מעתם יה בם ינע] skip: -231

186. "A stroke/blow as lion, USA; he shall die" [מכה כארי ארה"ב ימות] skip: -2

Also: lion [ארי] = Aryan

187. "They are giants (Anakim) of a poison" [ענקי רוש הם] skip: -467

Strong H6062: Anakim [ענקים] = "long-necked"  |  Related to a tribe of giants, descendants of Anak

188. "They were most of a brother toil" [היו רוב עמל אח] skip: -232

189. "The brother of the jackal who is a miraculous terror" [אח התן שטרור פלאי] skip: 926

Strong H6383; wonderful, incomprehensible, extraordinary [פלאי]. Also: miraculous, marvelous [פלאי]

190. "They were threatened, the mark of Iyyar" [אוימו תו אייר] skip: 696

191. "Blood of the burnt offerings of a lodging" [דם אשי לנה] skip: 465

192. "In the day of the LORD |יהוה| and Creator" [ביום יהוה ובורא] skip: -936

* Creator, in divine sense [בורא], that is, G-d

193. "Wealth of this poison is painfulness of the Lamb" [הון רוש-זו כאב השה] skip: -232

194. "The cult is mark and evil" [הכת תו ורע] skip: 232

195. "A lion will be solely willing. Give, he made you blood sea and fire" [יאבה שחל בלבד הב ים דם ואש עשך] skip: 232

Strong H14: to be willing, consent [אבה]
Strong H3051: to give, provide, ascribe, come [יהב]

196. "Time and century, Yah and enlightenment are to him" [זמן ומאה יה והארה לו] skip: 232

Also: enlightenment [הארה] = illumination

197. "The rebellion chip is not in him, who is the Dew of G-d and a stage for me, their arrival is in his city" [בל שבב מרי בו אשר טל האל ובמה לי בואם בעירו] skip: -239

198. "Woe! A Semite is the gift of a cheater/deceiver. They came" [אוי שמי שי רמאי הם באו] skip: 3

199. "He came from a word, Bin Laden for the rebellion" [בא ממלה בן לדן למרי] skip: 701

200. "A foe for Bush - 6 6 6" [קם לבוש - וו"ו] skip: -239

201. "The guilty of the chip mark foreclosed" [עקל אשם תו שבב] skip: 233

202. "Your mind is for the wondering bitterness of a cheater/swindler's night. Yea, a mark, a mark" [מוחך למר תמה ליל רמאי הן תו תו] skip: -465

203. "The wormwood is to the fiat of a horror cult" [הלענה לצו כת בלהות] skip: 464

204. "For the funds/capitals of Iyyar" [להוני אייר] skip: 462

205. "Rahab shall be the multitude for USA and for a nomad/vagabond" [יהי רהב הרב לארה"ב ולנווד] skip: -4

Strong H7230: multitude [רב]

206. "Multitude of the son of Hinnom" [רב בן הנם] skip: -459

Strong H7230: Hinnom [הנם] = "lamentation"  |  Related to the sacrifice of children by fire

207. "For he lodged, they are in Babylon" [כי לן הם בבבל] skip: -232

208. "Grim, terrorism, it has smitten dreadful" [מר טירור יך אים] skip: 6

209. "The possessor (Baal) is 666 of a mark" [הבעל תרס"ו תו] skip: 462

NOTE: '666' as Hebrew (Maccabee) number for six hundred sixty-six [תרס"ו]

210. "Idols of 6 6 6" [אלילי וו"ו] skip: 4

211. "Liar/impostor despises" [בוזה בדאי] skip: 229

Strong H959: to despise, hold in contempt [בוזה]

212. "A government's base is shade" [כן של ממשל צל] skip: -4

Strong H3653: base, stand, pedestal, office, foot, place [כן]

213. "Brown's statement is the move of a cult to the dead one" [חווי בראון הנע כת למת] skip: -464

214. "The beast is a lifeless god" [החיה אל מת] skip: 231

215. "Ego is on them and that virus is a door. A Tevet, with them, came a foe who is ignorant" or "Ego is on them and that virus is a door. A Tevet, with them, came a broken foe" [אגו בם ווירוס ההוא דל טבת בם בא קם שבור] skip: 230

Also: "Ego with that virus is a door" [אגו במו וירוס ההוא דל]. Possibly, a poetic sentence with a figurative meaning (See, strong H1119; dal [דל] = door (fig.))

216. "Evil of a forthcoming leopard" or "Evil of a leopard came" [רע נמר בא] skip: -231

217. "The ecstasy/fervidness is tired with them" [נלאה השלהוב אתם] skip: 233

218. "Babylon of badness" [בבל רע] skip: -229

219. "Season is muteness of an autumn/fall, Yah" [עת אלם סתיו יה] skip: -460

220. "Blessed/happy are the heavens" [אשרי שמים] skip: 232

221. "Burden of an intruder is his curse" [משא פורץ אלתו] skip: -233

Strong H423: oath, curse, execration [אלה] (nf.)

222. "For many the Lamb of the Babylon's power drew/pulled me out, he shall wear them out" [לרב השה מכוח בבל שלפי יבלאם] skip: -3

Strong H1080 [Aramaic]: to wear away, wear out [בלא]

223. "A foe of enemies is the wondering crisis of her lament" [קם צרים משבר תמה בכיה] skip: 467

224. "Prophet (ancient) of Yahu, among refuse of a bloody hand" [רואה יהו במפל יד דמי] skip: 465

Strong H4651: refuse, hanging parts, fallings [מפל]

225. "To keep his locust, it shall increase" [לשמר ארבהו ירב] skip: -2

Strong H8104: to keep, guard, observe [לשמר]

226. "Soft/gentle for the light, behold a humble army" [רך אל אורה הנה צבא ענו] skip: 692

227. "He has kindled unto him; and from the mouth of a mind toil, the blood of our intellect has reached an end" [בער אלו ומפי עמל מוח גמר דם בנתנו] skip: 233

228. "Dragon (Tannin) was blinded quickly" [עוור תנין מהר] skip: 464

Strong H8577: dragon or dinosaur, serpent [תנין]. Also: crocodile, alligator [תנין]

229. "Rahab is heartless disease" [רהב מדוה אי-לב] skip: -231

Strong H4064: disease [מדוה]

230. "Public shock of the bitter one in knowledge" [הלם כללים] skip: 2

REMARKS: Possibly related to the sentence that says "Second UFO shall be bitter", in accordance with their intersection

231. "The invaders/raiders [are] for Yah" [הפושטים ליי] skip: -231

232. "The reek of a speech; perhaps, Bush for inoculation (or assemblage)" [אד נאום אולי בוש להרכבה] skip: 693

233. "Your maze is the boycott/embargo of a currency, they taught" [מבוכך חרם כסף הורו] skip: -8

234. "In the mark of a robbery, indeed" [בתו שוד אכן] skip: 1384

235. "An abyss is the stir of his malformations" [תהום ניע מומיו] skip: -232

236. "A god is for the loot/spoils of the dragon (tannin)" [לשלל התנין אל] skip: 230

237. "The cheater/swindler of a minister for a foe" [רמאי שר לקם] skip: -469

238. "Bad Babylon" [בבל רעה] skip: 224

239. "Echo of their god which initialised, its magicians of a damned mark" [הד אלם שאתחל מגיו תו ארור] skip: -1159

240. "A man is his witness, venom of an idol" [איש עדו רעל אליל] skip: 466

241. "A bitter world is in the vow of a wormwood mark" [תבל מר בנדר תו לענה] skip: 460

242. "The mark of a rebellion and Rahab of a crown" [תו מרי ורהב כתר] skip: 231

Also: Crown [כתר] = Corona constellation

243. "Her banks, the shepherds of 6 6 6" [בנקיה רועי וו"ו] skip: -225

244. "A rebellion is in a chip, it shall come" [מרי בשבב יבא] skip: 13

245. "The quarrel is the mark of her robbery" [הריב תו שודה] skip: -2

246. "The code of his harangue/oration's mark" [קוד תו נאומו] skip: -465

247. "Slaves of a fiat and surplus maze are for him" [עבדי צו ומבוך יתר לו] skip: 232

248. "For the day of the LORD |יהווה|, her mark" [ליום יהווה תוה] skip: 928

The day of the LORD, Amos 5:18-20, according to The Jewish Publication Society [JPS]:

  Woe unto you that desire the day of the LORD! Wherefore would ye have the day of the LORD? It is darkness, and not light.
  As if a man did flee from a lion, and a bear met him; and went into the house and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him.
  Shall not the day of the LORD be darkness, and not light? Even very dark, and no brightness in it?
REMARKS: See also, related sentences such as 160, 192 & 197

249. "My fiat without 6 6 6" [צוי בלי וו"ו] skip: 233

250. "He is a demon for the mark of a cheater/swindler" [הוא שד לתו רמאי] skip: -693

251. "In their being, Obama" [בהיתם אובמה] skip: 228

252. "The beast of a rumor; he was stunned/dazed" [בהמת שמועה הומם] skip: -231

253. "A dictator is in the day of a brother, you shall preserve them" [רודן ביום אח תצרם] skip: -3

254. "They are to their day, the speech of Helel" [הם ליומם אומר הילל] skip: -233

255. "Who is the mason of his paper/scrip banks?" [מי בונה בנקיו ניר] skip: 460

256. "What are they for the Lamb, Hillary?" [מה הם לשה הילרי] skip: 692

PALINDROME: "What are they for the Lamb" <--[מההמלשה]--> "They are consummation"

257. "6 6 6 is like her" [וו"ו כמוה] skip: -692

NOTE (at the same ELS) [256 & 257]: "..., Hillary, 6 6 6 is like her" (reversed)

258. "Orion, for every thanksgiving of the mind and of a king" [כסיל לכל-הודית המוח ומלך] skip: -456

Strong H3685: Orion, constellation (general) [כסיל]

259. "For the sorcerer of his ministers is a creditor" [למכשף שריו נושה] skip: -9

260. "Let us do impeachment among them" [הבה האשמה בם] skip: -458

261. "Her word for me is 6 6 6, he anchored, all of the lion fire is for the jackal. Where is Rahab?" [מילתה לי וו"ו עוגן כל אש אריה לתן איה רהב] skip: -229

262. "The evil of a cheater/deceiver is fire of a rebellion" [רע רמאי אש מרי] skip: 233

263. "The slanders of an angel and the poison are end" [לעזי מלאך והרוש קץ] skip: 7

REMARKS: Possibly related to the sentence that says "This was the foe of my Messiah, he came embittered", in accordance with their intersection

264. "A mark shall be his shock" [תו יהיה הלמו] skip: 467

265. "Keeper of G-d we shall be, the seal/signet of a lion" [שומר אל נהיה חותם שחל] skip: -4

266. "A spring for giants (Rephaim)" or "A spring for spirits of the dead" [אביב לרפאים] skip: 225

Strong H7497: giants, Rephaim (old tribe of giants) [רפאים]
Strong H7496: ghosts of the dead, shades, spirits. Also: ghosts, spirits of the dead [רפאים]

267. "Exchange/conversion is from spaceship" [המרה מחללית] skip: -692

268. "A stroke/blow is the accusation of a mark" [מכה שטנת תו] skip: 2

269. "The Word of Yah is in Him, G-d and Yahu" [דבר יה בו והאל ויהו] skip: -693

Also: G-d [האל] = the G-d, the true G-d

Words of our Saviour, according to Young's Literal Translation 1898 [YLT]:

  "Believe me, that I am in the Father, and the Father in me; and if not, because of the works themselves, believe me" (Yokhanan/John 14:11)
  "In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you" (Yokhanan/John 14:20)

270. "Yahu shines by His Word and Holiness" [נגה יהו למלתו וקודש] skip: 6

271. "Yahu is not an angel. A death's mark is the dream of her end and [of] the progenitors of Rabbah melody's cult" [לא יהו מלאך חלם גמרה והורי כת לחן רבה תו מות] skip: 465

272. "Mammon and the mark of her death" [ממון ותו מותה] skip: -465

273. "A Nazi is the beast of a bitter word (or thing), his gift is minded/politic" [נצי חית דבר מר שיו נבון] skip: -4

274. "Bush as 6 6 6" [בוש כוו"ו] skip: -232

275. "6 6 6 as Rahab" [וו"ו כרהב] skip: 230

276. "The Mahdi is blazing" [המהדי בוער] skip: -462

277. "The living of a calumny jackal was sick" [חי תן דיבה חלה] skip: 235

Strong H2470: to be or become weak, be or become sick, be made sick [חלה]

278. "He shall capture confusion to be 6 6 6" [ילכוד תהו לוו"ו] skip: -233

Strong H8414: confusion, chaos [תהו]

279. "Hawks of 6 6 6" or "A Nazi is 6 6 6" [נצי וו"ו] skip: 232

280. "A religion for 6 6 6" [דת לוו"ו] skip: -231

281. "Iyyar of the mark" [אייר התו] skip: 696

282. "The mark by the demon of a tyrant" [התו בשד רודה] skip: -1157

283. "Ye shall cheat for a conspirator" [תרמו לקושר] skip: 462

284. "They shook, the cult of a nation against our nation" [מטו כת עם על עמנו] skip: -235

285. "And the soldier (GI) is in the problem for the beasts" [והחייל בבעיה לחיות] skip: -459

286. "Aha, the chip of a beast!" [הידד שבב חיה] skip: -232

Tehilim/Psalms 2:1-12, according to The Jewish Publication Society [JPS]:

  Why are the nations in an uproar? And why do the peoples mutter in vain?
  The kings of the earth stand up, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against His anointed:
  'Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.'
  He that sitteth in heaven laugheth, the Lord hath them in derision. - 4 -
  Then will He speak unto them in His wrath, and affright them in His sore displeasure:
  'Truly it is I that have established My king upon Zion, My holy mountain.'
  I will tell of the decree: the LORD said unto me: 'Thou art My son, this day have I begotten thee.
  Ask of Me, and I will give the nations for thine inheritance, and the ends of the earth for thy possession.
  Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.'
  Now therefore, O ye kings, be wise; be admonished, ye judges of the earth.
  Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
  Do homage in purity, lest He be angry, and ye perish in the way, when suddenly His wrath is kindled. Happy are all they that take refuge in Him.
REMARKS: This euphoric sentence is possibly related to the previous messianic verses (Tehilim/Psalm 2:1-12), see the fourth (4) verse

287. "Cursed be USA" [ארור ארה"ב] skip: 2

Strong H779: Cursed be (participle used as in curses) [ארור]. Also: damned, cursed, accursed, confounded [ארור]

288. "By the marks of Iyyar" [לתוי אייר] skip: 693

REMARKS: Possibly related to the previous sentence, in accordance with their intersection and context

289. "Guilty, a recession shall be continued in you" [אשם מיתון יומשך בכם] skip: -10

NOTE: 'You' like a plural

290. "Her codes are for their adversary" [ליריבם קודיה] skip: 237

291. "The beast is what they are, she shall be shade into the recession" [החיה מהם תצל אל המתון] skip: -237

NOTE (at the same ELS) [291 & 290]: "The beast is what they are, she shall be shade into the recession (reversed), her codes are for their adversary"

292. "They were ready for Iyyar" [עתדו לאייר] skip: -8

Strong H6257: to be ready, make ready, prepare [עתד]

293. "She is their bubble fraud" [הונאתם בועה היא] skip: -699

294. "The failure of a stage, he subdued six of Iyyar in his quarrel for his walls (or furies). Restore their failure!" [כשל במה ששה אייר בריבו לחמותו כבש השב כשלם] skip: 3

295. "Here is a mark for the demon, we shall know" [פה תו לשד נדע] skip: 934

296. "Their beloved is in the proud according to a bitter murder, and the Glory of Yahu is against him/it" [אהובם בזד לפי רצח מר והדר יהו עלו] skip: -8

Strong H2086: arrogant, proud, insolent, presumptuous [זד]

297. "For the marvels/prodigies of her marks" [לפלאות תויה] skip: -933

298. "He smote, he sent her warriors which have been tranquil away. He died out of the law of the pure oil witness" [הכה לוחמיה ששלו שלח מת מן חוק עד יצהר] skip: 3

299. "They were announced/proclaimed from a fury star" [הושמעו מכוכב זעם] skip: 929

300. "Rebellion of Babylon" [מרי בבל] skip: 234

301. "And a terror from Elohim was on all the kingdoms of the countries, when they heard that the LORD |יהוה| fought against the enemies of Israel" [2ch Divrey hayamim B 20:29] skip: 1

2nd Chronicles 20:29 [Divrey hayamim B 20:29].
_______

 • Jewish Publication Society OT [JPS]. (c) 1995-98, California, Larry Nelson. Noncommercial duplication of the JPS text by users is permitted. Any commercial use of the JPS text requires a license.

 • Young's Literal Translation 1898 [YLT]. Young's Literal Translation of the Holy Bible by Robert Young, 1862, 1898. Public Domain.

 • Syriac Peshitta New Testament [PSH]. Reproduced from the 1905 Syriac Peshitta New Testament, published by British and Foreign Bible Society [1920]. Public Domain.

 • The Book of Enoch. Translation from Ge'ez by M.Knibb, 1978.

 • *

   

   

   

   

  Bible Codes